T-Systems Logo

Slovakia

Vyhľadávanie

Facebook
Vyhľadávanie

Ste tu:

Tlačové centrum

Detail Page Press Release

T-Systems Slovakia získala na vzdelávanie svojich zamestnancov takmer 1 000 000 EUR z prostriedkov ESF

máj 12, 2010
T-Systems Slovakia s.r.o. v rámci projektu ADAPT získala nenávratný finančný príspevok vo výške 956 182 EUR z Európskeho sociálneho fondu z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia na podporu všeobecného vzdelávania zamestnancov spoločnosti. Celkové náklady projektu sú 1 593 636 EUR, nenávratný finančný príspevok z ESF predstavuje 60 %, zvyšnú časť nákladov prefinancuje spoločnosť T-Systems Slovakia s.r.o. z vlastných zdrojov.
T-Systems Slovakia s.r.o. riadi a spolufinancuje projekt „ADAPT – Zvyšovanie pracovnej adaptability vlastných zamestnancov prostredníctvom vzdelávania“. Cieľom projektu je vytvoriť a udržať pracovné miesta prostredníctvom podpory rozvoja podniku zvýšením adaptability zamestnancov a rozvojom ich zručností všeobecným vzdelávaním. Špecifickým cieľom projektu je dosiahnuť vyššiu úroveň vzdelanosti, adaptability a pracovného potenciálu zamestnancov T-Systems Slovakia s.r.o.
V priebehu 20 mesiacov realizácie projektu ADAPT, od mája 2010 do konca decembra 2011, spoločnosť T-Systems Slovakia s.r.o. poskytne 948 zamestnancom všeobecné vzdelávanie formou školení, tréningov, kurzov, workshopov. Budú v sídle spoločnosti v Košiciach, ako aj v priestoroch dodávateľov vzdelávania. Vzdelávanie pozostáva zo všeobecných programov a kurzov vzdelávania v oblasti informačných a komunikačných technológií, sociálno-komunikačných zručností a jazykových zručností. Je určené trom skupinám zamestnancov - výkonným, administratívnym ako aj vedúcim.
Absolvovaním školení si zamestnanci zvýšia schopnosti vykonávať pracovné činnosti. Projekt prispeje k udržaniu si ich pracovných miest a zároveň k zvýšeniu ich adaptability – schopnosti udržať a umiestniť sa na trhu práce. Vďaka všeobecnému charakteru školení aj samotná spoločnosť T-Systems Slovakia s.r.o bude schopná flexibilne reagovať na požiadavky svojich zákazníkov, ako aj prijímať nové výzvy v oblasti informačno-komunikačných technológií.
Bližšie informácie o projekte Vám poskytne:
Ing. Monika Mihoková, vedúca útvaru komunikácie
Tel: +421 55 72 44 046, monika.mihokova@t-systems.sk
Európsky sociálny fond
Európsky sociálny fond je hlavným finančným nástrojom Európskej únie na investície do ľudí. Podporuje zamestnanosť a pomáha ľuďom rozširovať vzdelanie a kvalifikáciu. Tým sa zlepšujú ich pracovné príležitosti. Európsky sociálny fond podporuje a dopĺňa činnosti členských štátov zamerané na rast a tvorbu pracovných miest a rozvoj ľudských zdrojov. Bol zriadený v roku 1957 Rímskou zmluvou o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Je najstarší zo všetkých štrukturálnych fondov. Investuje už viac ako 50 rokov finančné prostriedky do programov, ktoré prispievajú aj k zvýšeniu odbornosti ľudí a rozvoju ich pracovného potenciálu. Slovenská republika začala čerpať finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu v roku 2004.
Sociálna implementačná agentúra
Sociálna implementačná agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Skrátený názov Sociálnej implementačnej agentúry je SIA.
T-Systems Slovakia s.r.o.
T-Systems Slovakia s.r.o., je dcérskou spoločnosťou firmy T-Systems International GmbH. Ako jeden z najväčších zamestnávateľov v oblasti IKT na Slovensku poskytuje služby vzdialenej administrácie operačných systémov, aplikácií, databáz a IKT infraštruktúry a architektúry pre korporátnych klientov skupiny Deutsche Telekom, ktorej je súčasťou. Týmito klientami sú v prvom rade medzinárodné korporácie a veľké inštitúcie verejného sektoru. Spoločnosť T-Systems Slovakia s.r.o. je jedným zo zakladajúcich členov združenia Košice IT Valley.
© 2017 T-Systems International GmbH. Autorské práva sú limitované.